۱۳۸۹ فروردین ۳۰, دوشنبه

سلام به تمامي دوستانم اميدوارم معذرت من را پذيرا باشيد مدتيست كه مصروفيت هايم زياده شده است و در ضمن مصورف ساخت يك فيلم مستند هستم و از اين كه نتوانستم عكس هاي جديدي را در دسترستان قرار دهم جهاني مغذرت.در آينده اي نه چندان دور وب را با عكس هايي تازه تر آبديت خواهم كرد.